1-header.jpg Header foto 1.2.png Header foto 2.png

Club Lidmaatschap

Lidmaatschap
HC Rotterdam (opgericht in 1925) is één van de grootste clubs van Nederland. We proberen steeds een goede balans te vinden tussen sportieve prestaties in teamverband én gezelligheid en een bloeiend verenigingsleven. We hopen dat onze leden een heel leuke, sportieve en leerzame tijd op onze club beleven en dat we de verwachtingen kunnen waarmaken.

Aan de andere kant zullen de leden ook mee moeten helpen er een mooie tijd van te maken. HC Rotterdam is namelijk een vereniging en dat betekent dat alle leden samen de club vormen en er met elkaar voor moeten zorgen dat alles draait. Onze vrijwilligers en medewerkers willen er samen met de overige leden voor zorgen dat er wordt geleerd, plezier wordt gemaakt, maar ook dat onze leden leren wat presteren is. Dat doen we vooral als team op het veld, maar vergeet niet dat je welkom bent om op zondagmiddag naar wedstrijden van de eerste teams te kijken. Zo kun je ook op een andere manier kennismaken met de sport. Het gaat bij ons echt om Hockey!

Lid worden
Lid worden kan door het digitale inschrijfformulier volledig in te vullen. Na aanmelding plaatsen wij je - of je kind - op de wachtlijst. Uiterlijk 1 juli wordt gecommuniceerd of het aspirant-lid kan worden ingedeeld in een team. Let op: zodra een aspirant-lid is ingedeeld in een team of trainingsgroep is hij/zij contributieplichtig voor het gehele seizoen waarvoor is ingeschreven. Inschrijving is dus niet vrijblijvend. 

 • Jaarcontributie bij start seizoen (100%)
 • Jaarcontributie bij instroom na de herfstvakantie (75%)
 • Jaarcontributie bij instroom na zaalcompetitie (50%)

Met ingang van seizoen 2021-2022 word je automatisch lid van de KNHB als onderdeel van het nieuwe bindingsmodel. Dit betekent dat jouw gegevens ook worden gedeeld met de KNHB.

Contributie
Elk lid van de vereniging is verplicht tot betaling van een jaarlijks door de ALV vast te stellen contributie. Hierbij loopt het verenigingsjaar van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar.

De ALV heeft op 26 juni 2023 besloten om de contributie voor het komende seizoen 2023-2024 te verhogen met 6%, vergelijkbaar met de CPI-index t.o.v. mei 2022:

Senioren

2023-2024

2022-2023 2021-2022

Seniorleden (25+)

439,-

414,-

383,-

Jong-seniorleden (<25)

411,-

387,-

358,-

Trainings-/trimhockeylid

291,-

274,-

253,-

Sevens

211,-

199,-

184,-

Duo-lidmaatschap*

268,-

252,-

227,50,-

Niet-spelend lid

291,-

274,-

253,-

Senioren - duo lid
Seniorleden (<25) 251,- - -
Sevens  113,- 106,- 98,-
Jeugd


Jeugdleden A- t/m D-jeugd

529,-

499,-

462,-

Mini’s
Tweedejaars E-spelers (O10)

457,-

431,-

399,-

Eerstejaars E-spelers (O9)*

437,-

398,-

368,-

Tweedejaars F-spelers 
(O8)

385,-

363,-

336,-

Eerstejaars F-spelers (O7)

270,-

254,-

235,-

Kabouters

270,-

254,-

235,-

*O9 gaat vanaf maart '24 (na de winterstop) 2x per week trainen.

Jaarlijks wordt op de Algemene Ledenvergadering (ALV) in het voorjaar de contributie van het nieuwe seizoen bepaald. Wil je hierop als lid invloed op hebben, of je mening over geven, kom dan naar de ALV.

Contributienota’s worden jaarlijks in juli verstuurd aan de leden. Als je in termijnen betaalt, of een automatische incasso hebt, wordt de 2e termijn in september en 3e termijn in november verstuurd. Er geldt een additionele bijdrage voor op- en opleidingsteams (topjeugd) en de regiotopteams bij de jeugd.

Inschrijfgeld
Bij inschrijving van een nieuw lid wordt eenmalig € 100,00 inschrijfgeld in rekening gebracht. Nieuwe (jong-)seniorleden betalen geen inschrijfgeld. Nieuwe leden zijn leden die in de afgelopen 5 jaar geen lid zijn geweest van HC Rotterdam.

Betalingsperiode
De contributie wordt aan het begin van het seizoen in rekening gebracht. De factuur wordt via de mail gestuurd. Door op de mail te klikken, kom je op een persoonlijke betaalpagina, waar de factuur kan worden ingezien, gedownload en betaald. Je kan kiezen om te betalen via iDeal of een automatische incasso in 3 termijnen. Als voor 25 juli geen keuze is gemaakt, wordt rond 1 augustus een automatische incasso in één termijn uitgevoerd.

Let op: veel jeugdleden hebben in de app hun eigen mailadres ingevoerd als contactadres. Deze wijziging is automatisch verwerkt in de ledenadministratie en dit betekent dat de contributiemail bij uw zoon(s) en/of dochter(s) in de mailbox komt. Vriendelijk verzoek om uw kind(eren) te vragen om deze mail aan u door te sturen.

De verschillende bedragen dienen m.i.v. seizoen 2023-2024 op de volgende data van het lopende seizoen te zijn betaald:

Contributie veldhockey

1 december

Inschrijfgeld

1 december

Bijdrage top- en opleidingsteams jeugd

1 februari

Bijdrage regiotopteams jeugd

1 december

Bijdrage zaalhockey senioren

1 maart

Ook bij keuze voor betaling in termijnen gelden bovengenoemde betaaltermijnen.

Niet-tijdige betaling
Omdat betaalachterstanden niet alleen nodeloos extra werk opleveren voor de Administratiecommissie maar ook de wel betalende leden benadelen, ziet het bestuur streng toe op inning van de contributie. In het geval de contributie niet voor gestelde uiterste betaaldatum is betaald, wordt het betreffende lid geschorst. Dit houdt in dat het lid de rechten die zijn verbonden aan het lidmaatschap niet langer kan uitoefenen – en dus ook niet aan trainingen en wedstrijden kan deelnemen – totdat geheel is voldaan aan de betalingsverplichtingen. Een speelverbod wordt via email aan het betrokken lid, de lijncoördinatoren en de aanvoerder of teammanager meegedeeld. Tevens wordt de contributie verhoogd met € 25,- administratie- en aanmaningskosten.

Twee maanden na vervaldatum van een factuur kan het bestuur – zonder vooraankondiging aan het lid – de inning van de vordering uit handen geven. Als ondanks deze stappen betaling uitblijft, kan uiteindelijk royement en melding aan de KNHB plaatsvinden.

Voorkom schorsing of een incassoprocedure door de openstaande contributienota zo snel mogelijk te betalen of door het treffen van een regeling met de penningmeester via [email protected]. Een betalingsregeling geldt voor 1 seizoen. Alle afspraken over een betalingsregeling uit het verleden gelden dus niet automatisch voor een nieuw seizoen.

Restitutie
Lidmaatschap is bindend. In specifieke gevallen kan een lid een restitutieverzoek indienen bij het bestuur. Algehele restitutie van contributie is te allen tijde uitgesloten.

Het bestuur neemt enkel een restitutieverzoek voor gedeeltelijke restitutie in behandeling als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • Er zijn geen openstaande contributiebedragen voor betreffend lid. 
 • Het lid heeft door langdurige blessure, opgelopen op het hockeyveld, een volledige herfstcompetitie en/of lentecompetitie niet kunnen hockeyen.

Het bestuur beslist eenmalig, direct na afloop van het seizoen over gedeeltelijke restitutie. Hierbij vindt ook een herberekening plaats van eventuele gezinskorting. Er is nimmer sprake van tussentijdse en/of volledige restitutie. Voortijdig opzeggen van het lidmaatschap zal ook nimmer leiden tot restitutie.

Bijdrage top- en opleidingsteams 
In het afgelopen seizoen is wederom een kleine € 80.000,- uitgegeven aan de begeleiding van de topjeugd- en de jeugdopleiding. Hiervan is zo’n 50% betaald vanuit de verenigingskas en is ongeveer 50% bijgedragen via de topsportbijdrage. HC Rotterdam streeft naar een duurzaam model voor de topsport. Dit betekent dat de financiering vanuit de club op een voor alle leden acceptabel niveau moet zijn.

Met inachtneming van het bovenstaande, zijn daarom de extra bijdragen voor topjeugd en de jeugdopleiding voor het seizoen 2023-2024 door het bestuur als volgt vastgesteld:

Topsportbijdrage

2023-2024

2022-2023

2021-2022

Topjeugd A1/B1 (O18 & O16)

303,-

285,-

281,-

Topjeugd C1/D1 (O14 & O12)

223,-

210,-

205,-

Topjeugdopleiding D2 (O12-2)

138,-

130,-

154,-

De topsportbijdrage wordt in december in rekening gebracht bij de spelers uit betreffende teams.

Bijdrage regiotopteams
De regiotopteams krijgen een set wedstrijdshirts met rugnummer in bruikleen. Hiervoor wordt jaarlijks een bijdrage à € 22,50 in rekening gebracht bij iedere speler.

De regiotopteams zijn: Jongens A2, Jongens B2, Jongens B3, Jongens C2, Jongens C3, Jongens D3, Meisjes A2, Meisjes B2, Meisjes B3, Meisjes C2, Meisjes C3, Meisjes D3 en Meisjes D4.

De bijdrage voor bruikleen wordt met de contributie in rekening gebracht.

Familiekorting vanaf het derde familielid uit een gezin
Familiekorting wordt alleen berekend over contributies, niet over bijvoorbeeld inschrijfgeld en/of topsportbijdragen. De korting wordt bepaald aan de hand van het adres waarop de gezinsleden staan ingeschreven.

 • Derde familielid: 10% korting op contributie van het betreffende lid
 • Vierde familielid: 15% korting op contributie van het betreffende lid
 • Vijf en meer: 20% korting op contributie van (het) betreffende lid/leden

Bij vragen over contributie kunt u met ons contact opnemen via [email protected].

Duo-lidmaatschap seniorenteams*
Met het duo-lidmaatschap is het voor twee duo-leden mogelijk om samen als één volwaardig lid in een competitieteam te spelen. Om in aanmerking te komen voor het duo-lidmaatschap, dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden:

 • Het duo-lidmaatschap is alleen mogelijk bij seniorenteams.
 • Een team bestaat uit minimaal 14 'full time' spelers. Heeft een team bijv. 18 spelers op de lijst staan, dan kunnen er dus 2 duo’s aangemeld worden. 
 • Een duo dient zich gelijktijdig aan te melden en aan elkaar gekoppeld te zijn.
 • Het duo bepaalt onderling hoeveel wedstrijden per duo-lid worden gespeeld.
 • Voorafgaand aan ieder hockeyseizoen dient een duo-lidmaatschap opnieuw te worden samengesteld & bevestigd.

Als duo-lid betaal je € 268,- per persoon, dus € 536,- per duo. Dit is hoger dan een regulier lidmaatschap omdat we voor beide leden aan de KNHB moeten afdragen. Het duo-lidmaatschap kan worden aangevraagd door een mail te sturen aan de ledenadministratie.

Administratiekosten behorend bij een gele of rode kaart
Gele en rode kaarten kunnen naast registratie en een speelverbod ook een boete en administratiekosten tot gevolg hebben. Voor elke straf legt de KNHB de club een boete op, die door de club wordt verhoogd met administratiekosten. Deze kosten worden verrekend met het desbetreffende lid, die het bedrag moet voldoen om speelgerechtigd te blijven.

 

De volgende bedragen worden in rekening gebracht:

Jeugd: gele kaart

    17,50  

Senioren: gele kaart

    25,00

Jeugd en senioren: rode kaart 

    52,50

Wijziging gegevens

Voor de club is het van belang dat de administratie actueel is, dus geef wijzigingen zo snel mogelijk door. Leden kunnen wijzigingen in adres, (mobiele) telefoonnummers en mailadressen zelf invoeren in de app. Deze worden vervolgens automatisch verwerkt in LISA, ons centrale ledenadministratiesysteem. Dit administratiesysteem en de app voeden elkaar over en weer met gegevens.

Overige wijzigingen kunnen worden gemeld aan de ledenadministratie(s):

Contributienota
Contributienota’s worden begin juli per e-mail verstuurd. Als je betaalt per bank zien wij de betaling graag binnen 14 dagen tegemoet. Het is niet mogelijk om bij betaling per bank gespreid te betalen.

Het bestuur heeft besloten om betaling per bank niet langer te faciliteren voor nieuwe leden of leden die op dit moment al per incasso betalen. Je kunt bij incasso kiezen voor eenmalige incasso in juli of een gespreide incasso. Bij een gespreide incasso zal het verschuldigde bedrag in drie termijnen van de bankrekening worden afgeschreven. Dit zal gebeuren in de maanden juli, september en november.

Wij wijzen je erop dat uw lidmaatschap bindend is. Teruggave van contributie (geheel of gedeeltelijk) is niet mogelijk. De enige uitzondering hierop is een blessure opgelopen op het hockeyveld die je de rest van het seizoen langs de kant houdt. Als een nota naar jouw mening niet correct is, wordt je verzocht dit direct te melden via [email protected]

Contributiekorting met de Rotterdampas
HC Rotterdam maakt het sporten betaalbaar(der) voor haar leden, die in bezit zijn van een Rotterdampas. In dat geval kom je in aanmerking voor een korting van € 25,- op de contributie. Om in aanmerking te komen voor deze contributiekorting moet allereerst de Rotterdampas worden aangeschaft én de volledige contributie van het betreffende seizoen zijn betaald. 

De Rotterdampas 2021 wordt verrekend met de contributie voor seizoen 2021-2022. Als je je voor 1 juni 2021 hebt aangemeld, wordt de korting verrekend op de contributiefactuur. Aanvragen na 1 juni worden later verwerkt en uitbetaald aan het betreffende lid als het bedrag door de club is ontvangen en de contributie is betaald. Lees meer in ons nieuwsbericht

Let op: de korting met de Rotterdampas wordt per seizoen verstrekt bij 1 aangesloten sportvereniging.

 
Voorwaarden & disclaimer